1. Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

JOSEP Mª MALLAFRÉ ROVIRA, [d’ara endavant MALLAFRÉ], és el titular del portal Web mallafre.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: AVDA. MONTBRIÓ, 21 43330 RIUDOMS, NIF 39879385F, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a mallafre@mallafre.com

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per MALLAFRÉ, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

MALLAFRÉ no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i MALLAFRÉno recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de mallafre.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al lloc Web mallafre.com com a l’accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. MALLAFRÉpot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present lloc web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

MALLAFRÉ declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, MALLAFRÉno es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

MALLAFRÉ no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que MALLAFRÉ realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de MALLAFRÉ.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de MALLAFRÉi que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de MALLAFRÉ.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per MALLAFRÉ. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de MALLAFRÉ,no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” mallafre.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de MALLAFRÉ,estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de MALLAFRÉ.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a MALLAFRÉ pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

MALLAFRÉmai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a MALLAFRÉ, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a MALLAFRÉ, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de MALLAFRÉ, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per MALLAFRÉ, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

MALLAFRÉutilitza el domini “mallafre.com” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: mallafre.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “MALLAFRÉ” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de MALLAFRÉ.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Enviï un correu electrònic a l'adreça mallafre@mallafre.comi adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a dpd@mallafre.comi inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

2. Política de privacitat

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix elReglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de JOSEP Mª MALLAFRÉ ROVIRA, [d’ara endavantMALLAFRÉ], amb domicili social a la AVDA. MONTBRIÓ, 21 43330 RIUDOMS, NIF 39879385F, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

E-mail mallafre@mallafre.com,amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix MALLAFRÉ.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça mallafre@mallafre.comindicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : AVDA. MONTBRIÓ, 21 43330 RIUDOMS o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@mallafre.comi acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA

MALLAFRÉ està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de mallafre.comdel tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que MALLAFRÉ, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: dpd@mallafre.com
- comunicació per escrit dirigida a:MALLAFRÉ, AVDA. MONTBRIÓ, 21 43330 RIUDOMS

MALLAFRÉ procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
MALLAFRÉ, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA

MALLAFRÉ, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: mallafre@mallafre.com

3. Política de cookies

1. Introducción

Nuestra web, https://egaraformacio.publitesa.es/es/ (en adelante: «la web») utiliza cookies y otras tecnologías relacionadas (para mayor comodidad, todas las tecnologías se denominan «cookies»). Las cookies también son colocadas por terceros a los que hemos contratado. En el siguiente documento te informamos sobre el uso de cookies en nuestra web.

2. ¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño archivo que se envía junto con las páginas de esta web y que tu navegador almacena en el disco duro de su ordenador u otro dispositivo. La información almacenada puede ser devuelta a nuestros servidores o a los servidores de terceros apropiados durante una visita posterior.

3. ¿Qué son los scripts?

Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra web funcione correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro servidor o en tu dispositivo.

4. ¿Qué es una web beacon?

Una web beacon (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o imagen en una web que se utiliza para monitorear el tráfico en una web. Para ello, se almacenan varios datos sobre usted mediante estas web beacons.

5. Cookies

5.1 Cookies técnicas o funcionales

Algunas cookies aseguran que ciertas partes de la web funcionen correctamente y que tus preferencias de usuario sigan recordándose. Al colocar cookies funcionales, te facilitamos la visita a nuestra web. De esta manera, no necesitas introducir repetidamente la misma información cuando visitas nuestra web y, por ejemplo, los artículos permanecen en tu cesta de la compra hasta que hayas pagado. Podemos colocar estas cookies sin tu consentimiento.

5.2 Cookies de estadísticas

Utilizamos cookies estadísticas para optimizar la experiencia de la web para nuestros usuarios. Con estas cookies estadísticas obtenemos información sobre el uso de nuestra web. Te pedimos tu permiso para colocar cookies de estadísticas.

5.3 Cookies de marketing/seguimiento

Las cookies de marketing/seguimiento son cookies, o cualquier otra forma de almacenamiento local, usadas para crear perfiles de usuario para mostrar publicidad o para hacer el seguimiento del usuario en esta web o en varias webs con fines de marketing similares.

6. Cookies usadas

Consulta las cookies colocadas en este sitio web haciendo click aquí.

7. Consentimiento

Cuando visites nuestra web por primera vez, te mostraremos una ventana emergente con una explicación sobre las cookies. Tan pronto como hagas clic en «Desa les preferències», aceptas que usemos las categorías de cookies y plugins que has seleccionado en la ventana emergente, tal y como se describe en esta política de cookies. Puedes desactivar el uso de cookies a través de tu navegador, pero, por favor, ten en cuenta que nuestra web puede dejar de funcionar correctamente.

7.1 Gestiona tus ajustes de consentimiento

Consulta, acepta, configura o rechaza el uso de las cookies haciendo click aquí.

8. Activación/desactivación y borrado de cookies

Puedes utilizar tu navegador de Internet para eliminar las cookies de forma automática o manual. También puedes especificar que ciertas cookies no pueden ser colocadas. Otra opción es cambiar los ajustes de tu navegador de Internet para que recibas un mensaje cada vez que se coloca una cookie. Para obtener más información sobre estas opciones, consulta las instrucciones de la sección «Ayuda» de tu navegador.

Ten en cuenta que nuestra web puede no funcionar correctamente si todas las cookies están desactivadas. Si borras las cookies de tu navegador, se volverán a colocar después de tu consentimiento cuando vuelvas a visitar nuestras webs.

9. Tus derechos con respecto a los datos personales

Tienes los siguientes derechos con respecto a tus datos personales:

 • Tiene derecho a saber por qué se necesitan tus datos personales, qué sucederá con ellos y durante cuánto tiempo se conservarán.
 • Derecho de acceso: tienes derecho a acceder a tus datos personales que conocemos.
 • Derecho de rectificación: tienes derecho a completar, rectificar, borrar o bloquear tus datos personales cuando lo desees.
 • Si nos das tu consentimiento para procesar tus datos, tienes derecho a revocar dicho consentimiento y a que se eliminen tus datos personales.
 • Derecho de cesión de tus datos: tienes derecho a solicitar todos tus datos personales al responsable del tratamiento y a transferirlos íntegramente a otro responsable del tratamiento.
 • Derecho de oposición: puedes oponerte al tratamiento de tus datos. Nosotros cumplimos con esto, a menos que existan motivos justificados para el procesamiento.

Para ejercer estos derechos, por favor, contacta con nosotros. Por favor, consulta los detalles de contacto en la parte inferior de esta política de cookies. Si tienes alguna queja sobre cómo gestionamos tus datos, nos gustaría que nos la hicieras saber, pero también tienes derecho a enviar una queja a la autoridad supervisora (la autoridad de protección de datos).

10. Datos de contacto

Para preguntas y/o comentarios sobre nuestra política de cookies y esta declaración, por favor, contacta con nosotros usando los siguientes datos de contacto:

JOSEP Mª MALLAFRÉ ROVIRA
AVDA. MONTBRIÓ, 21 - 43330 RIUDOMS
España
Web: https://mallafre.com
Correo electrónico: mallafre@mallafre.com
Número de teléfono: +34 977 850 084

4. Informació sobre Protecció de Dades

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable
del tractament
Identificació i contacte del responsable de tractament. JOSEP Mª MALLAFRÉ ROVIRA
39879385F
AVDA. MONTBRIÓ, 21 - 43330 RIUDOMS
977 85 00 84
mallafre@mallafre.com
Contacte del DPDdpd@mallafre.com
Finalitats del tractamentDescripció del tractamentAtenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.
L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.
Termini de conservacióLes dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.
LegitimacióBases jurídiques de tractamentLes bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.
DestinatarisDestinataris de la cessióNo es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.
Legitimació de la cessióLes bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes.
Transferències internacionals de dadesNo es preveuen.
Encarregats de tractamentLes dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.
Drets de les persones interessadesExercici de dretsL'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:
 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
L'interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@mallafre.com acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que l'interessat actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal. En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l'AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.